CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

 1. AVÍS LEGAL

El lloc web http://www.memociono.com/ (d’ara endavant, el “Lloc web”) és titularitat de la societat PSIKERED, S.L. amb domicili social al carrer Bigai, 11-13, entresol 2, 08022 Barcelona (Barcelona) i titular del CIF número B-64271844 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 38.831, Foli 204, Secció B-337.346 (d’ara endavant, “PSIKERED”).

PSIKERED posa el Lloc web a disposició dels usuaris d’Internet amb la finalitat que puguin conèixer millor PSIKERED, els serveis que ofereix i posar-s’hi en contacte.

 

 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquestes condicions generals d’ús del Lloc web (d’ara endavant, les “Condicions d’ús”) constitueixen, juntament amb la Política de privacitat i la Política de cookies, el conjunt de normes que regulen l’ús del Lloc web, així com la relació entre PSIKERED i els Usuaris. Aquestes Condicions d’ús regulen en concret les normes que cal respectar i complir en l’ús del Lloc web, per això, es recomana a l’Usuari llegir detingudament aquestes Condicions d’ús abans de navegar pel Lloc web.

Les Condicions d’ús estaran sempre a la disposició dels Usuaris al Lloc web perquè puguin consultar-les, arxivar-les o imprimir-les sempre que vulguin.

Tant les Condicions d’ús com la Política de privacitat i la Política de cookies s’han redactat de conformitat amb el que es disposa a la normativa vigent aplicable en matèria d’Internet, consumidors i usuaris, comerç electrònic i protecció de dades, entre altres, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

 

 1. ACCÉS AL LLOC WEB

En accedir al Lloc web passa a tenir la condició d’usuari (d’ara endavant, l’“Usuari”). L’Usuari pot navegar lliurement pel Lloc web i accedir-hi tantes vegades com vulgui. L’accés al Lloc web és gratuït excepte en la part relativa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés a Internet que l’Usuari hagi contractat.

En accedir al Lloc web i navegar-hi, l’Usuari declara que disposa de la capacitat legal necessària per navegar pel Lloc web, així com per comprendre i acceptar íntegrament aquestes Condicions d’ús.

 

 1. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Com a Usuari es compromet a fer servir el Lloc web conforme a aquestes Condicions d’ús, la bona fe i la legislació vigent. Així mateix, manifesta i garanteix comprendre aquestes Condicions d’ús. Queda terminantment prohibit qualsevol ús del Lloc web i les seves funcionalitats que sigui fraudulent, abusiu, il·lícit o contrari a la bona fe per part de l’Usuari.

En tot cas l’Usuari haurà d’abstenir-se de:

 1. Reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar el Lloc web o qualsevol dels seus continguts, incloses aquestes Condicions d’ús, independentment de la finalitat d’aquest ús, sense autorització prèvia i per escrit de PSIKERED.
 2. Introduir al Lloc web o la seva xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics de PSIKERED, els seus proveïdors o tercers.
 3. Realitzar qualsevol tipus d’activitat il·lícita, fraudulenta, contrària a aquestes Condicions d’ús, la legislació vigent i/o la bona fe o que impedeixi i/o dificulti la correcta utilització del Lloc web o els seus continguts.
 4. Inserir a pàgines webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes qualsevol tipus d’enllaç o vincle que permeti vincular o reproduir el Lloc web o els seus continguts amb aquestes webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes excepte si l’enllaç únicament vincula directament a la pàgina principal del Lloc web sense que pugui reproduir-lo de cap manera.
 5. Vincular o reproduir el Lloc web o els seus continguts des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes que siguin contràries a la llei, ofensives o atemptatòries contra la dignitat humana, els drets fonamentals o la pròpia PSIKERED i/o siguin susceptibles de ser considerades com a delictives.
 6. Introduir i/o difondre al Lloc web continguts que atemptin contra els drets humans i la dignitat de les persones, com ara contingut racista, xenòfob, pornogràfic o que suposin apologia del terrorisme.

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COOKIES

Tal com estableix la nostra Política de privacitat, PSIKERED es compromet a tractar les dades dels Usuaris respectant sempre la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb les finalitats per les quals són captades, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal.

Per saber més sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, si us plau llegeixi nostra Política de privacitat i la nostra Política de cookies.

 

 1. RÈGIM DE RESPONSABILITATS

L’Usuari haurà de fer servir el Lloc web i els seus continguts conforme al que s’estableix en aquestes Condicions d’ús, la legislació vigent i la bona fe. Queda expressament prohibit qualsevol ús del Lloc web o els seus continguts contraris a aquestes Condicions d’ús, la llei o la bona fe, independentment que aquest ús tingui o no finalitat econòmica.

L’Usuari serà responsable de qualsevol dany o perjudici causat a PSIKERED o a tercers derivat directament o indirectament de qualsevol ús que l’Usuari faci del Lloc web o dels seus continguts contrari a aquestes Condicions d’ús, la llei, la moral, l’ordre públic o la bona fe.

PSIKERED requereix de serveis proporcionats per tercers perquè el Lloc web i el seu contingut estiguin accessibles. És possible que, malgrat els esforços que fa PSIKERED per mantenir disponible i accessible el Lloc web, aquest lloc pot veure’s suspès, interromput o cancel·lat per causes alienes a PSIKERED. Per això PSIKERED no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Lloc web o el seu contingut, ni que el lloc es trobi actualitzat en tot moment o es mostri en la seva última versió. En conseqüència, PSIKERED declina qualsevol responsabilitat pels danys o perjudicis que puguin derivar-se a l’Usuari a conseqüència de la suspensió, interrupció, falta de continuïtat, caiguda de xarxa o desconnexió del Lloc web.

En cap cas i en cap concepte PSIKERED respondrà pels danys o perjudicis derivats a l’Usuari per causes no imputables a PSIKERED, com ara, senzillament a tall d’exemple i en cap cas limitatiu, catàstrofes naturals, situacions de força major o urgència extrema, virus, components nocius, mal funcionament del navegador, caigudes de xarxa, intrusions informàtiques o atacs de tercers.

 

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Lloc web i el seu contingut són objecte de protecció en aplicació de la normativa vigent en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial. PSIKERED és el titular o té degudament llicenciats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre el Lloc web i el seu contingut.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació, tingui o no fins comercials i/o caràcter onerós o gratuït del Lloc web o del seu contingut, sense el consentiment previ i exprés de PSIKERED.

PSIKERED es reserva tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre el Lloc web i el seu contingut. En cap cas i en cap concepte l’accés al Lloc web o la navegació que s’hi fa suposen una cessió de cap mena per part de PSIKERED dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial del Lloc web i el seu contingut.

En reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar l’Usuari qualsevol contingut en o a través del Lloc web, garanteix a PSIKERED que és el legítim titular d’aquests continguts o que ostenta els drets d’imatge, de Propietat Intel·lectual i/o Industrial o qualsevol altre dret necessari per al seu ús, reproducció i comunicació pública. Així mateix, en reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar qualsevol contingut, independentment de la seva naturalesa o contingut, en o a través del Lloc web, cedeix gratuïtament a PSIKERED sobre aquests continguts de manera no exclusiva, per a tothom, fins que les obres entrin en el domini públic i de manera irrevocable tots els drets d’explotació de propietat intel·lectual en totes les seves modalitats incloent-hi la facultat de subllicenciar a tercers aquests drets.

 

 1. ENLLAÇOS

Els webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin al Lloc web hauran d’informar clarament que no compten amb l’autorització, ni la supervisió de PSIKERED i que aquesta vinculació o enllaç no comporta, suposa o implica associació de cap mena entre PSIKERED i els webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin al Lloc web.

PSIKERED no respon en cap cas i sota cap circumstància dels continguts, informacions o dades relatives al Lloc web, als seus continguts o a qualsevol altra matèria que continguin els webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin al Lloc web.

Queda expressament prohibit enllaçar o vincular al Lloc web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials contràries a la llei, la moral i els bons costums, especialment aquelles amb continguts pornogràfics, il·lícits, il·legals o atemptatoris contra els drets humans.

 

 1. DURADA I MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Aquestes Condicions d’ús estaran vigents durant el temps que estiguin exposades als Usuaris al Lloc web, de manera que quan siguin modificades o actualitzades totalment o parcialment, aquestes Condicions d’ús deixaran d’estar vigents, i les noves Condicions d’ús seran les que passin a regular l’ús del Lloc web i la relació entre PSIKERED i els Usuaris.

PSIKERED informa als Usuaris que les presents Condicions d’ús poden variar amb el temps. Així, PSIKERED es reserva la facultat de modificar aquestes Condicions d’ús quan això resulti necessari a conseqüència de canvis al Lloc web; modificacions de PSIKERED a nivell societari; circumstàncies econòmiques, operatives o de negoci o canvis en el model de negoci de PSIKERED i/o novetats legislatives o jurisprudencials. En cas de modificació de les presents Condicions d’ús, PSIKERED avisarà els Usuaris en aquesta pàgina sobre aquesta circumstància amb la finalitat que els Usuaris estiguin degudament informats i puguin consultar les revisions, modificacions o actualitzacions a la seva total satisfacció.

 

 1. ATENCIÓ A L’USUARI

PSIKERED posa a disposició dels Usuaris formularis de contacte a través del Lloc web, el telèfon de contacte 933 689 401 i l’adreça de correu electrònic hola@memociono.com perquè puguin posar-se en contacte amb PSIKERED per solucionar qualsevol problema o dubte que tinguin.

 

 1. FUR I LLEI APLICABLE

Aquestes Condicions d’ús juntament amb la Política de privacitat i la Política de cookies es regeixen per la normativa espanyola vigent en cada moment. En cas de controvèrsia, totes dues parts se sotmetran per a la resolució dels conflictes al fur que correspongui a l’Usuari segons la normativa aplicable.

 

 1. GENERALITATS

En cap cas la manca d’exercici dels seus drets per part de PSIKERED podrà entendre’s com una renúncia.

Els encapçalaments continguts en aquestes condicions són merament orientatius o informatius, de manera que no afecten, qualifiquen o amplien la seva interpretació.

En el cas que qualsevol de les clàusules contingudes en les presents condicions fos declarada nul·la, abusiva o inaplicable, totalment o parcialment, per un òrgan judicial o administratiu, aquesta declaració afectarà de manera individual a la clàusula en qüestió, de manera que aquesta clàusula es considerarà no posada, sense que la declaració de nul·litat, abús o inaplicabilitat pugui estendre’s en cap concepte a la resta de condicions, que subsistiran.

Última versió: 30 d’octubre de 2020.