INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

PSIKERED, S.L desitja posar en coneixement dels usuaris del nostre web http://www.memociono.com/ (d’ara endavant, el “Lloc web”) i dels nostres clients aquesta informació addicional sobre protecció de dades (d’ara endavant, “Política de privacitat”), en la qual proporcionem de manera transparent tota la informació sobre els tractaments que realitzem amb les seves dades personals, les finalitats per a les quals les tractem i els drets que poden exercir.

 

 1. QUI éS RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

La companyia responsable del tractament és PSIKERED, S.L. (d’ara endavant, “PSIKERED”) constituïda conforme a la legislació espanyola, titular del CIF B-64271844 amb domicili social al carrer Bigai, 11-13, entresol 2, 08022 (Barcelona) i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 38.831, Foli 204, Secció B-337.346.

Si té algun dubte sobre els tractaments que realitzem sobre les seves dades personals, posi’s en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica: hola@memociono.com.

 

 1. QUÈ ÉS UNA DADA DE CARÀCTER PERSONAL I UN TRACTAMENT?

Una dada de caràcter personal és aquella informació que identifica o pot identificar una persona. Per exemple, les dades que poden identificar directament una persona són el nom i cognoms, mentre que el número de DNI pot arribar a identificar-la. Les dades de caràcter personal inclouen informació com el telèfon mòbil, l’adreça de correu electrònic, data de naixement i sexe, entre altres. També podrien incloure’s els identificadors numèrics com l’adreça IP del seu ordinador, així com la informació que s’obté a través de les cookies.

D’altra banda, un tractament de caràcter personal és tota operació o conjunt d’operacions que realitzem sobre les seves dades personals, com, per exemple, la recollida, registre, conservació, utilització i comunicació de les seves dades.

 1. QUINES DADES PERSONALS RECOPILEM?

Per poder realitzar correctament els tractaments de dades recollides en aquesta Política de privacitat, necessitem recopilar determinada informació sobre vostè. Per això, recopilem la informació i dades que ens facilita a través dels canals d’interacció i comunicació amb PSIKERED. Les dades que podem recopilar sobre vostè a través d’aquests canals són les següents:

 • Nom i cognoms, data de naixement, gènere, nacionalitat, document d’identitat (DNI/NIE/passaport) i domicili;
 • Adreça de correu electrònic, número mòbil;
 • Característiques personals, circumstàncies socials, situació familiar, etc.
 • Informes sobre l’estat i evolució dels pacients.
 • Informació continguda al Currículum Vitae, com expedient acadèmic, trajectòria professional, títols, habilitats, competències, etc.
 • Informació sobre el seu ús i navegació pel Lloc web (pàgina web des de la qual arriba al Lloc web, capes del lloc visitades, processos iniciats i abandonats, adreça IP, tipus de dispositiu des del qual accedir, temps que s’ha passat al Lloc web, etc.); i
 • Qualsevol informació que ens pugui facilitar en posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol via o canal.
 1. A TRAVÉS DE QUINS CANALS RECOLLIM LES SEVES DADES PERSONALS?

En PSIKERED només captem i tractem informació que vostè ens facilita a través de les següents vies:

 • En contractar els nostres serveis;
 • Formulari per publicar comentaris i opinions al nostre Lloc web;
 • Interacció amb PSIKERED quan es fa servir el nostre servei de contacte o d’atenció al client;
 • Enviament del seu currículum vitae; i
 • Interacció amb el Lloc web.
 1. QUINS DRETS TÉ QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES? 

A) Dret d’accés
Té dret a saber si PSIKERED està tractant les seves dades personals i, en tal cas, conèixer quines dades tracta.

B) Dret de rectificació
Té dret a modificar aquelles dades seves que siguin inexactes o incompletes. Per això haurà d’indicar quines dades desitja modificar i acreditar-les adequadament.

C) Dret d’oposició
En els supòsits legalment previstos pot oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que tractem les seves dades. En el nostre cas, pot oposar-se a tots els nostres tractaments, excepte al de manteniment de llistes de supressió, per ser una obligació legal de PSIKERED. Respecte als tractaments de Gestió de la contractació de serveis pels clients i Gestió dels processos de selecció de personal, recordi que la seva oposició a la realització d’aquests tractaments comportarà la impossibilitat que PSIKERED pugui prestar-li el servei sol·licitat. Per a tots aquells altres tractaments la base legitimadora dels quals sigui el seu consentiment, sempre podrà oposar-s’hi i/o revocar-ne el consentiment.

D) Dret de supressió
Aquest dret permet la cancel·lació de les seves dades personals. Això no significa que les seves dades siguin totalment eliminades, sinó que es conservaran bloquejades de manera que se n’impedeixi el tractament, sense perjudici de la seva posada a la disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals per a l’atenció de possibles responsabilitats que hagin sorgit a conseqüència del tractament durant el termini de prescripció d’aquestes últimes.

E) Dret a la portabilitat de dades
Té dret a rebre i/o a transferir a un altre responsable del tractament diferent de PSIKERED aquelles dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat.

F) Dret a la limitació en el tractament
Té dret a sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades quan (i) hagi impugnat l’exactitud de les seves dades, mentre PSIKERED verifica aquesta exactitud; o (ii) hagi exercit el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades, mentre es verifica si els motius legítims de PSIKERED prevalen sobre els seus com a interessat. Igualment, aquest dret li permet sol·licitar a PSIKERED que conservi les seves dades personals quan (i) el tractament de dades sigui il·lícit i com a interessat s’oposi a la supressió de les seves dades, sol·licitant en el seu lloc una limitació del seu ús; o (ii) PSIKERED ja no necessiti les seves dades personals per a les finalitats del tractament, però les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Podrà exercir els seus drets enviant-nos la seva petició a la següent adreça de correu electrònic o bé per correu postal mitjançant la sol·licitud escrita i signada, acreditant en tots dos casos la seva identitat, dirigit a: PSIKERED, S.L., Carrer Bigai, 11-13, entresol 2, 08022 Barcelona (Barcelona). Així mateix, l’informem que, en el cas que consideri que PSIKERED no ha satisfet correctament l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), dirigint-se a la seva pàgina web http://www.aepd.es.

 

 1. QUINS TRACTAMENTS FEM AMB LES SEVES DADES?

Volem ser transparents amb vostè i informar-lo sobre els tractaments que duem a terme amb les seves dades i les finalitats per a les quals tractem aquestes dades. Per aquest motiu, hem procedit a separar la informació relativa en quadres independents. Cada quadre descriptiu de cada tractament de dades personals recull la següent informació:

 • Per a quines finalitats tractem les seves dades?

En aquesta columna expliquem per a quines finalitats tractem les seves dades personals.

 • Quina és la base legal que ens legitima per al tractament de les seves dades?

La normativa de protecció de dades requereix que per al tractament de les seves dades personals tinguem una base que legitimi aquest tractament. Així, per tractar la seva informació personal ens basem en les següents bases legals:

 1. Execució d’un contracte: en el moment que accepta la prestació dels nostres serveis, es converteix en part del contracte de serveis subscrit amb nosaltres. Amb la finalitat que puguem complir amb les obligacions recollides en aquest contracte necessitem recopilar i tractar les seves dades personals. La negativa a proporcionar aquelles dades personals que resultin necessàries per gestionar la sol·licitud o contracte de prestació de serveis implicarà la impossibilitat que puguem prestar-li els serveis sol·licitats.
 2. Obligació legal: PSIKERED actua com a responsable de les seves dades i és per això que ha de complir amb una sèrie d’obligacions imposades per normativa comptable, fiscal, de protecció de dades, etc. En aquells casos en què la justificació legal d’algun dels nostres tractaments sigui el compliment d’una obligació legal, la seva negativa a proporcionar-nos aquelles dades personals que resultin legalment obligatòries implicarà la impossibilitat que puguem prestar-li el servei sol·licitat, perquè fer-ho comportaria un incompliment de la normativa a la qual estem subjectes.
 3. El seu consentiment: en el cas que PSIKERED desitgi realitzar algun tractament de les seves dades la justificació legal de les quals no pugui basar-se en la base legal anteriorment explicada, com seria posant-se en contacte amb nosaltres a través del nostre servei d’atenció al client, sol·licitarem prèviament el seu consentiment per a aquest tractament. En tot cas, l’informem que en aquests casos sempre podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • Durant quant temps conservem les seves dades?

En aquesta columna s’informa de manera orientativa quant temps es conservaran les seves dades. El temps de conservació dependrà en tot cas del tractament que es dugui a terme sobre la seva informació personal. Ha de tenir en compte que una determinada normativa ens pot obligar a conservar dades concretes dels usuaris durant un temps determinat.

 • Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Aquesta columna descriu els drets que pot exercir sobre les seves dades personals segons al tractament que s’hi realitzi. Haurà de tenir en compte que, depenent de la base legal que legitimi el tractament de les seves dades, els seus drets poden veure’s limitats.

A continuació, trobarà descrits amb més detall els diferents tractaments que PSIKERED realitza de les seves dades personals:

 1. Gestió de la contractació de serveis pels clients
Per a quines finalitats tractem les seves dades? Sobre quina base legal tractem les seves dades? Durant quant temps conservem les seves dades personals? Quins són els seus drets i com pot exercir-los?
• Proporcionar correctament els serveis contractats pel client.

• Gestionar el pagament efectiu dels serveis.

• Gestionar qualsevol incidència relativa al servei contractat.

• Enviar recordatoris de les pròximes cites als pacients per via telefònica i electrònica.

Execució del contracte de prestació de serveis subscrit per PSIKERED i el client. Les seves dades personals seran tractades per PSIKERED mentre estigui vigent el contracte de prestació de serveis subscrit per PSIKERED i el client. Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se a conseqüència de o en relació amb el contracte subscrit per PSIKERED i el client.

Aconseguit el termini màxim de conservació de les dades, PSIKERED eliminarà les dades personals del client.

Podrà exercir els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de privacitat, segons l’estipulat en aquest apartat.

 

 1. Gestió de la relació amb els usuaris
Per a quines finalitats tractem les seves dades? Sobre quina base legal tractem les seves dades? Durant quant temps conservem les seves dades personals? Quins són els seus drets i com pot exercir-los?
• Proporcionar un servei d’atenció al client amb la finalitat de tramitar i donar resposta a consultes, dubtes o sol·licituds d’informació remeses pels usuaris.

• Tramitar i publicar els comentaris, opinions i valoracions enviats pels usuaris a través del Lloc web.

 

Consentiment de l’usuari Les dades personals de l’usuari seran tractades per PSIKERED mentre estigui vigent la relació existent entre PSIKERED i els usuaris.

Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se a conseqüència de la relació existent entre PSIKERED i els usuaris.

Assolit el termini màxim de conservació de les dades personals, PSIKERED eliminarà les dades personals de l’usuari.

Podrà exercir els drets descrits en l’apartat 5 de la present Política de privacitat, segons l’estipulat en aquest apartat.

 

 1. Gestió de los processos de selecció de personal
Per a quines finalitats tractem les seves dades? Sobre quina base legal tractem les seves dades? Durant quant temps conservem les seves dades personals? Quins són els seus drets i com pot exercir-los?
• Tramitar la sol·licitud d’ocupació, la participació en els processos de selecció de personal i/o l’enviament del CV remès pel sol·licitant.

• Remetre al sol·licitant o candidat informació per vies electròniques sobre nous processos de selecció, oportunitats d’ocupació i/o vacants a PSIKERED.

El consentiment dels sol·licitants i/o candidats.

 

Les dades proporcionades seran conservades fins a l’adjudicació del lloc de treball, durant 5 anys des del moment en què van ser recollides o proporcionades pel sol·licitant o candidat o fins que aquest últim exerceixi el seu dret d’oposició o supressió o retiri el seu consentiment.

Assolit el termini màxim de conservació de les dades, PSIKERED eliminarà les dades personals del sol·licitant d’ocupació.

Podrà exercir els drets descrits en l’apartat 5 de la present Política de privacitat, segons l’estipulat en aquest apartat.

 

 

 1. Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat
Per a quines finalitats tractem les seves dades? Sobre quina base legal tractem les seves dades? Durant quant temps conservem les seves dades personals? Quins són els seus drets i com pot exercir-los?
• Mantenir una llista de supressió amb la confirmació d’aquells usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades o la seva oposició al tractament d’aquestes dades. Obligació legal: el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE ens obliga a respectar els seus drets i mantenir evidència del compliment per part nostra de la seva petició d’exercici del dret de supressió. Conservarem les seves dades personals durant el termini legalment previst per a la interposició de qualsevol reclamació en relació amb l’efectiva o deficient resposta per part nostra al dret de supressió o oposició que hagi exercitat.

Assolit el termini màxim de conservació de les dades, PSIKERED eliminarà les dades personals de l’usuari.

Els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de privacitat queden limitats per ser aquest un tractament fonamentat en una obligació legal.

 

 1. Anàlisi d’ús, funcionament i millora del Lloc web
Per a quines finalitats tractem les seves dades? Sobre quina base legal tractem les seves dades? Durant quant temps conservem les seves dades personals? Quins són els seus drets i com pot exercir-los?
• Adequar el Lloc web a la mena de dispositiu emprat.

• Analitzar els usos del Lloc web més comuns, valorar l’efectivitat de les seves capes, detectar les dates/hores de més afluència d’usuaris i detectar patrons de navegació.

• Estudiar possibles millores del Lloc web per optimitzar l’experiència d’usabilitat i implementar-les.

Consentiment de l’usuari Conservarem les seves dades personals durant el termini que cada tipus de cookie necessiti o fins que retiri el seu consentiment o exerciti el seu dret d’oposició.

Assolit el termini màxim de conservació de les dades, PSIKERED eliminarà les dades personals de l’usuari.

 

Podrà exercir els drets descrits al punt 5 de la present Política de privacitat, segons l’estipulat en aquest apartat.

També pot parametritzar l’ús de cookies a través del navegador d’Internet que utilitzi per navegar pel Lloc web, tal com s’explica a la Política de cookies.

 

 1.  A QUI COMUNIQUEM LES SEVES DADES PERSONALS?

PSIKERED no comunicarà la informació personal que vostè ens proporciona a través de les vies descrites en l’apartat quart a tercers, excepte quan sigui estrictament necessari per a la prestació dels serveis contractats.

Igualment, és possible que puguem comunicar les seves dades personals a uns altres tercers, previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació:

 • Assessors legals
 • Tribunals
 • Administració Tributària
 • Organismes de Govern i Administració Pública
 • Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat
 • Encarregats del tractament que, per a prestar els serveis necessaris, han d’accedir a una certa informació i/o dades personals. Les dades podran ser comunicades a proveïdors amb accés a dades amb els quals es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen al tractament de les dades, en qualitat d’encarregats de tractament. PSIKERED subscriu els corresponents contractes per encàrrec de tractament que recullen les degudes garanties pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, la confidencialitat i la cancel·lació, destrucció o devolució.

 

Així mateix, podrem comunicar la seva informació personal en els següents casos:

 • Si nosaltres o substancialment tots els nostres actius són adquirits per un tercer i, en aquest cas, les dades de caràcter personal que tenim dels nostres clients i usuaris seran un dels actius transferits. Qualsevol operació d’aquest tipus serà prèviament informada i comunicada.
 • Per protegir la seguretat i els drets del nostre personal, els nostres clients i usuaris i els nostres sistemes d’informació i defensar els interessos de la mateixa companyia. Això inclou intercanviar informació amb forces i cossos de seguretat o tribunals en els casos de detecció de frau, usurpació d’identitat o qualsevol altre ús, tractament o fet il·lícit.
 1. ESTAN LES SEVES DADES SEGURES?

Amb la finalitat d’assegurar un processament just i transparent de la seva informació personal, adoptarem els procediments adequats que inclouran la implementació de mesures tècniques i organitzatives que tinguin en compte el possible risc i corregeixin qualsevol imprecisió identificada a les dades personals tractades, de manera que el risc de qualsevol error es minimitzi. Les seves dades seran tractades de manera justa i segura.

Tota la informació que ens proporcioni s’emmagatzemarà en servidors segurs. Així, una vegada hàgim rebut tota la seva informació utilitzarem procediments estrictes de seguretat per tractar d’evitar qualsevol accés no autoritzat. Lamentablement, la transmissió o comunicació d’informació a través d’Internet no és completament segura.

Igualment, ens assegurem que els nostres proveïdors de serveis també gaudeixen d’estàndards de seguretat adequats per a la protecció de les dades de caràcter personal respecte dels quals tinguin o puguin arribar a tenir accés, en atenció amb la legislació de protecció de dades aplicable vigent en cada moment.

 1. CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de privacitat podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis de criteri seguits en cada moment per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres autoritats de control, les modificacions legislatives que puguin tenir lloc i els pronunciaments jurisprudencials que resultin d’aplicació a la present Política de privacitat. PSIKERED es reserva per tant el dret a modificar aquesta Política de privacitat per poder adaptar-la a aquests criteris, així com a novetats jurisprudencials o legislatives.

Última versió: 30 d’octubre de 2020.